Ehitusala INFO | ÕIGUSAKTID | NORMID | DOKUMENDID MESSIKALENDER | VIITED


Ehitusala normid on õigusaktides sätestatud nõuded ehitistele ja ehitustoodetele.

Ehitusseadus: Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale.

Hea ehitustava on kokkuleppeline dokument, seisukoht üldtunnustatud ehitusreeglite kohta. … >

Ehitistele esitatavad põhinõuded:

  • Mehaaniline tugevus, püsivus, kasutusiga.
  • Tuleohutus.
  • Kasutusohutus.
  • Tervislikkus, hügieenilisus, keskkonnaohutus.
  • Müratõrje ja heliisolatsioon.
  • Energiatõhusus – energiasäästlikkus ja soojapidavus.
  • Majanduslikkus – kasutus- ja korrashoiukulud, funktsionaalsus, otstarbekus.
  • Sobivus linna- või looduskeskkonda.

Standard on standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud dokument, mis sisaldab tehnilist kirjeldust või juhiseid tegevuse või selle tulemuse kohta ning mille kasutamine on vabatahtlik, välja arvatud juhul kui õigusaktis on mõnele standardile viidatud ning seeläbi muudetud selle kasutamine kohustuslikuks. … >

Tehniline kirjeldus on toote või teenuse omaduste loetelu, samuti neid omadusi mõjutavate protsesside ja tootmismeetodite kirjeldus.

Tehniline norm on õigusaktis sätestatud nõue, mis on esitatud toote või teenuse ohutuse, tarbija- või keskkonnakaitse või töötervishoiu ja tööohutuse tagamise eesmärgil.

SNIP

EPN

Eurokoodeks

Juhendmaterjalid

ET kartoteek

ETF kartoteek

RYL

Standardid